SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKresťanskí laici a ich iniciatíva v časných veciach
Zobrazova/Nezobrazova

KKC898


898 Laici(2105) maj na zklade vlastnho povolania hada Boie krovstvo tak, e sa staraj o asn veci a usporadvaj ich poda Boha Je teda ich osobitnou lohou tak osvetova a usporadva vetky asn veci, s ktormi s zko spt, aby sa vdy diali a zveaovali poda Krista a boli na chvlu Stvoritea a Vykupitea.

KKC899


899 Iniciatva kresanskch laikov je osobitne potrebn,(2442) ke treba zisti a vynjs prostriedky na to, aby poiadavky kresanskho uenia a ivota prenikli do socilnych, politickch a ekonomickch skutonost. Tto iniciatva je normlnou sasou ivota Cirkvi:
Veriaci v Krista a konkrtnejie laici stoja v prvej lnii ivota Cirkvi. Ich prostrednctvom je Cirkev ivotnm princpom udskej spolonosti. Preto si maj najm oni stle jasnejie uvedomova e nielen patria do Cirkvi, ale e s Cirkvou, to jest spoloenstvom veriacich v Krista na svete pod vedenm spolonej hlavy, toti rmskeho ppea, a biskupov v spoloenstve s nm. Oni s Cirkev.

KKC 2442

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: V. Spravodlivos a solidarita medzi nrodmi
       tma: 

2442 Nie je lohou pastierov Cirkvi priamo zasahova do organizovania politickho a socilneho ivota. Tto loha je sasou povolania veriacich laikov, ktor z vlastnej iniciatvy spolupracuj(899) so svojimi spoluobanmi. Socilna innos me zaha rozlin konkrtne cesty. M vak vdy by zameran na spolon dobro a zhodova sa s evanjeliovm posolstvom i s uenm Cirkvi. Je lohou veriacich laikov oivova s kresanskou angaovanosou asn skutonosti a ukza sa v nich svedkami a tvorcami pokoja a spravodlivosti.