SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovKRÁĽOVSKÁ MOC (kráľovský ľud)
Zobrazova/Nezobrazova

KKC786


786 Bo ud m napokon as i na Kristovom krovskom rade. Kristus vykonva svoju krovsk moc tak, e svojou smrou a svojm zmtvychvstanm priahuje k sebe vetkch ud. Kristus, Kr a Pn vesmru, sa stal sluobnkom vetkch, lebo nepriiel da sa obsluhova, ale sli a poloi svoj ivot ako ,vkupn za mnohch (Mt 20,28). Pre kresana jemu sli znamen kraova; (2449) Cirkev spoznva obraz svojho chudobnho a trpiaceho Zakladatea najm v chudobnch a trpiacich. Bo ud uskutouje svoju krovsk hodnos(2443) tak, e ije poda tohto povolania sli s Kristom.
Vetkch, o sa znovu zrodili v Kristovi, znak kra rob krmi a pomazanie Svtho Ducha ich svt za kazov, aby vetci duchovn a sprvne rozmajci kresania spoznali, e odhliadnuc od tohto osobitnho poslania naej sluby maj as na krovskom rode a kazskom rade. Ve o je tak krovsk, ako ke duch podriaden Bohu vldne nad svojm telom? A o je tak kazsk, ako zasvti Pnovi ist svedomie a na oltri srdca mu prina nepokvrnen obety nbonosti?

KKC2105


2105 Povinnos vzdva Bohu prav kult sa tka jednotlivho loveka aj spolonosti. Je to tradin katolcke uenie o morlnej povinnosti jednotlivcov a spolonost voi pravmu nboenstvu a jedinej Kristovej Cirkvi. Ke Cirkev neprestajne evanjelizuje ud,(854) pracuje na tom, aby mohli stvrova kresanskm duchom zmanie a mravy, zkony a truktry spolonosti, v ktorej ij.(898) Spoloenskou povinnosou kresanov je repektova a prebdza v kadom lovekovi lsku k pravde a k dobru. Tto povinnos od nich vyaduje, aby inm dvali pozna kult jedinho pravho nboenstva, ktor pretrvva v katolckej a apotolskej Cirkvi. Kresania s povolan, aby sa stali svetlom sveta. Cirkev takto predstavuje Kristovu krovsk moc nad celm stvorenm a osobitne nad udskou spolonosou.