SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovJežiš prikázal sláviť Eucharistiu
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1341


1341 Jeiov prkaz opakova jeho kony a jeho slov km neprde (1Kor 11,26) nevyaduje iba spomienku na Jeia a na to, o urobil. Vzahuje sa aj na liturgick slvenie prostrednctvom apotolov a ich nstupcov pamiatky Krista,(611, 1363) jeho ivota, jeho smrti, jeho zmtvychvstania a jeho prhovoru u Otca.

KKC1342


1342 Cirkev bola u od zaiatku vern(2624) tomuto Pnovmu prkazu. O jeruzalemskej cirkvi sa hovor:
Vytrvalo sa zastovali na uen apotolov a na bratskom spoloenstve, na lman chleba a na modlitbch De o de svorne zotrvvali v chrme, po domoch lmali chlieb a s radosou a primnm srdcom povali pokrm (Sk 2,42.46).

KKC1343


1343 Kresania sa schdzali na lmanie chleba(1166, 2177) (Sk 20,7) najm v prv de tda, ie v nedeu, v de Jeiovho zmtvychvstania. Od tch ias sa a po nae dni pokrauje v slven Eucharistie, take dnes ho nachdzame v Cirkvi vade s tou istou zkladnou truktrou. Zostva stredobodom ivota Cirkvi.

KKC1344


1344 Tak putujci Bo ud(1404) od jednho slvenia po druh ohlasuje Jeiovo vekonon tajomstvo, km neprde (1Kor 11,26), a kra po zkej ceste kra k nebeskej hostine, na ktorej vetci vyvolen zasadn k stolu Krovstva.

KKC 1356


1356 Ak kresania u od zaiatku slvia Eucharistiu, a to v podobe, ktor sa napriek vekej rozdielnosti ias a liturgi v podstate nezmenila, je to preto, lebo vieme, e ns viae Pnov prkaz, ktor dal v predveer svojho umuenia: Toto robte na moju pamiatku (1Kor 11,24-25).