SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovJežiš Kristus je Mesiáš
Zobrazova/Nezobrazova

KKC436


436 Kristus pochdza z grckeho prekladu hebrejskho slova Mesiᚓ, ktor znamen pomazan.(690, 695) Stva sa Jeiovm vlastnm menom preto, e Jei dokonale spa Boie poslanie, ktor toto slovo znamen. V Izraeli boli toti v Boom mene pomazan t, o boli Bohu zasvten na poslanie, ktor pochdzalo od neho. Boli to krli, kazi a niekedy aj proroci. To mal by predovetkm prpad Mesia, ktorho mal Boh posla, aby definitvne nastolil svoje krovstvo. Mesia mal pomaza Pnov Duch za kra a zrove za kaza, ale aj za proroka. (711-716) Jei splnil mesisku ndej Izraela vo svojej trojnsobnej funkcii Kaza, Proroka a Kra.(783)

KKC437


437 Anjel zvestoval pastierom Jeiovo narodenie(486, 525) ako narodenie Mesia prisbenho Izraelu: Dnes sa vm v Dvidovom meste narodil Spasite, Kristus Pn (Lk 2,11). On je od zaiatku ten, ktorho Otec posvtil a poslal na svet (Jn 10,36), ktor sa poal ako svt (Lk 1,35) v Mriinom panenskom lone. Boh vyzval Jozefa, aby prijal Mriu, svoju manelku, ktor bola v poehnanom stave, lebo to, o sa v nej poalo, je z Ducha Svtho (Mt 1,20), aby sa tak Jei, nazvan Kristus (Mt 1,16), narodil z Jozefovej manelky ako potomok z mesiskeho Dvidovho rodu.

KKC438


438 Jeiovo mesiske posvtenie(727) ukazuje jeho bosk poslanie. To znamen i samo jeho meno, lebo menom Kristus sa mieni ten, ktor pomazal, aj ten, ktor bol pomazan, aj samotn pomazanie, ktorm bol pomazan: pomazal Otec, pomazan bol Syn, [a to] v Duchu, ktor je pomazanie. Jeho ven mesiske posvtenie bolo zjaven v ase jeho pozemskho ivota pri krste,(535) ktor prijal od Jna, ke ho Boh pomazal Duchom Svtm a mocou (Sk 10,38), aby sa stal znmym Izraelu (Jn 1,31) ako jeho Mesi. Jeho iny a slov ho umonia pozna ako Boieho Svtho.

KKC439


439 Mnoh idia, ba aj niektor pohania,(528-529) ktor mali as na ich ndeji, spoznali v Jeiovi zkladn rty mesiskeho syna Dvidovho, ktorho Boh prisbil Izraelu. Jei prijal titul Mesia,(547) na ktor mal prvo, ale nie bez vhrad, lebo niektor jeho sasnci chpali tento titul prli udsky, v podstate politicky.

KKC440


440 Jei prijal vyznanie viery(552) Petra, ktor ho vyznal ako Mesia, a zrove oznmil blzke utrpenie Syna loveka. Tak odhalil prav npl svojej mesiskej krovskej hodnosti. Tto npl spova v transcendentnom (boskom) pvode Syna loveka, ktor zostpil z neba (Jn 3,13), a zrove v jeho vykupiteskom poslan trpiaceho Sluobnka: Syn loveka nepriiel da sa obsluhova, ale sli a poloi svoj ivot ako vkupn za mnohch (Mt 20,28). (550) Preto sa prav zmysel jeho krovskej hodnosti ukzal a z vky kra. (445) Iba po jeho zmtvychvstan me Peter pred Bom udom vyhlsi jeho mesisku krovsk hodnos: Nech teda s istotou vie cel dom Izraela, e toho Jeia, ktorho ste vy ukriovali, Boh urobil aj Pnom, aj Mesiom (Sk 2,36).

KKC 528


528 Zjavenie Pna (Epifnia) je zjavenm Jeia Krista ako Mesia Izraela, Boieho Syna a Spasitea sveta. Spolu s Jeiovm krstom v Jordne a so svadbou v Kne Sa slvi poklona Jeiovi zo strany mudrcov, ktor prili z Vchodu. V tchto mudrcoch, ktor s predstavitemi okolitch pohanskch nboenstiev, evanjelium vid prvotiny nrodov, ktor prijmaj dobr zves o spse skrze vtelenie. Prchod mudrcov do Jeruzalema s cieom pokloni sa idovskmu krovi ukazuje, e v mesiskom svetle Dvidovej hviezdy hadaj v Izraeli toho, ktor bude krom nrodov. Ich prchod znamen, e pohania mu objavi Jeia a klaa sa mu ako Boiemu Synovi a Spasiteovi sveta, len ak sa obrtia k idom a prijm od nich mesiske prisbenie, ako sa nachdza v Starom zkone. (711-716) Zjavenie Pna (Epifnia) zvestuje, e vetky nrody vstupuj do rodiny patriarchov (122) a nadobdaj vsady vyvolenho udu.

KKC529


529 Obetovanie Jeia v chrme (583) ho predstavuje ako prvorodenho, ktor patr Pnovi. So Simeonom a Annou cel oakvanie Izraela prichdza na stretnutie so svojm Spasiteom (tak tto udalos vol byzantsk tradcia). Jei je uznan za toko oakvanho Mesia,(439) za svetlo pohanov a slvu Izraela, ale aj za znamenie, ktormu bud odporova. Me bolesti predpovedan Mrii ohlasuje t in, dokonal a jedin obetu,(614) obetu kra, ktor prinesie spsu, ktor Boh pripravil pred tvrou vetkch nrodov.

KKC535


535 Zaiatkom Jeiovho verejnho ivota je jeho krst, ktor prijal od Jna v Jordne. Jn hlsal krst poknia na odpustenie hriechov(719-720) (Lk 3,3). Prichdzali zstupy hrienikov, mtnikov a vojakov, farizejov a saducejov i prostittok, aby sa mu dali pokrsti. Vtedy priiel Jei. Krstite vha, Jei nalieha a prijma krst.(701) Vtedy zostupuje na Jeia Duch Svt v podobe holubice a z neba zaznieva hlas: Toto je mj milovan Syn (Mt 3,13-17). To je zjavenie (epifnia) Jeia ako Mesia(438) Izraela a Boieho Syna.

KKC 540


540 Pokanie Jeia(2119) ukazuje, akm spsobom m Bo Syn plni poslanie Mesia v protiklade k spsobu, ak mu navrhuje satan a ak mu chc prisdi udia. preto Kristus zvazil(519, 2849) nad Pokuiteom pre ns: Ve nemme vekaza, ktor by nemohol cti s naimi slabosami; ve bol podobne skan vo vetkom okrem hriechu (Hebr 4,15). Cirkev sa kad rok poas tyridsiatich dn Pstneho obdobia(1438) spja s Jeiovm tajomstvom na pti.

KKC 547


547 Jei sprevdza svoje slov(670) mnohmi mocnmi inmi, divmi a znameniami (Sk 2,22), ktor ukazuj, e Krovstvo je prtomn v om. Dosveduj, e Jei je predpovedan Mesi. (439)