SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDuch Svätý, tretia osoba Najsvätejšej Trojice
Zobrazova/Nezobrazova

KKC245


245 Apotolsk vieru, pokia ide o Ducha Svtho,(152) vyznal druh ekumenick koncil roku 381 v Carihrade: Verme v Ducha Svtho, Pna a Oivovatea, ktor vychdza z Otca. Cirkev tm uznva Otca za prame a pvod celho bostva. Ven pvod Ducha Svtho sa vak viae na ven pvod Syna: Verme, e aj Duch Svt, ktor je tretia osoba v Trojici, je jeden a rovnak Boh s Bohom Otcom i Synom, jednej podstaty a jednej prirodzenosti; nevol sa vak iba Duch Otca ani iba Duch Syna, ale Duch Otca i Syna zrove. (685) Krdo Carihradskho koncilu vyznva: Jemu sa spolu s Otcom a Synom vzdva poklona a slva.

KKC 684

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

684 Duch Svt je svojou milosou prv pri prebdzan naej viery a pri udeovan novho ivota, ktor spova v poznan Otca a toho, ktorho Otec poslal, Jeia Krista. Je vak posledn pri zjaven osb Najsvtejej Trojice.(236) Svt Gregor Nazianzsk, Teolg, vysvetuje tento postup pedaggiou Boej zhovievavosti:
Star zkon ohlasoval Otca jasne, Syna menej jasne. Nov [zkon] nm vak jasne ukazuje Syna, km bostvo Ducha naznail akosi nejasne. Teraz vak sm Duch prebva s nami a dva sa nm pozna jasnejie. Nebolo toti bez nebezpeenstva otvorene hlsa Syna, km sa ete nevyznvalo bostvo Otca, ani nm pridva Ducha Svtho akoby aie bremeno ak sa smie tak poveda , km sa ete nepripalo bostvo Syna Len postupnm napredovanm a vzrastanm ,od jasnosti k jasnosti svetlo Trojice zaiarilo jasne.

KKC685

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

685 Veri v Ducha Svtho znamen teda vyznva, e Duch Svt je jedna z osb Najsvtejej Trojice, jednej podstaty s Otcom a Synom a e jemu sa spolu s Otcom a Synom vzdva poklona a slva. Preto sa o boskom tajomstve Ducha Svtho hovorilo v trojinej teolgii.(236) Tu sa teda bude uvaova o Duchu Svtom iba v Boej ekonmii, ie v Boom poriadku spsy.

KKC686

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

686 Duch Svt psob spolu s Otcom a Synom(258) od zaiatku a do zavenia plnu naej spsy. Ale a v poslednch asoch, ktor sa zaali vykupiteskm vtelenm Syna, je zjaven a dan, poznan a prijat ako osoba. A tak tento Bo pln, zaven v Kristovi, Prvorodenom a Hlave novho stvorenia, mohol skrze zoslanho Ducha Svtho nadobudn konkrtnu podobu v udstve, a to ako Cirkev, spoloenstvo svtch, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a ven ivot.

KKC 731

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: V. Duch a Cirkev v poslednch asoch
       tma: TURCE

731 V de Turc(2623) (po skonen siedmich vekononch tdov) sa Kristova Vek noc zavruje vyliatm Ducha Svtho,(767) ktor je zjaven, dan a udelen ako bosk osoba:(1302) Kristus Pn hojne vylieva Ducha Svtho zo svojej plnosti.