SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBoh môže aj zo zla vyvodiť dobro
Zobrazova/Nezobrazova

KKC311


311 Anjeli a udia, rozumov a slobodn tvory, maj smerova k svojmu poslednmu cieu slobodnou(396) vobou a uprednostujcou lskou. Preto mu zs zo sprvnej cesty. A v skutonosti zhreili.(1849) Tak vstpilo do sveta morlne zlo, neporovnatene horie ako zlo fyzick. Boh nie je nijako, ani priamo, ani nepriamo, prinou morlneho zla. Dopa ho vak, lebo repektuje slobodu svojho stvorenia a vie zo zla tajomnm spsobom vyvodi dobro:
Lebo vemohci Boh kee je nanajv dobr, by nikdy nedopustil, aby v jeho dielach bolo nieo zl, keby nebol a tak mocn a dobr, e by neurobil dobr aj zo zla.

KKC312


312 S odstupom asu mono zisti, e Boh vo svojej vemohcej prozretenosti me vyvodi dobro z nsledkov zla, a to aj morlneho, ktor zavinili jeho tvory: Nie vy ste ma sem poslali, hovor Jozef svojim bratom, le Boh Vy ste sce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrtil na dobro, aby zachrnil ivot mnohm uom (Gn 45,8;50,20). Z najvieho morlneho zla, ak sa kedy spchalo,(598-600) z odvrhnutia a zabitia Boieho Syna, zaprinenho hriechmi vetkch ud, vyvodil Boh nesmiernou hojnosou svojej milosti najvie dobro: oslvenie Krista a nae vykpenie.(1994) Tm sa, pravda, zlo nestva dobrom.

KKC324

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 4. odsek STVORITE
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

324 To, e Boh dopa fyzick a morlne zlo, je tajomstvo. Boh ho objasuje skrze svojho Syna Jeia Krista, ktor zomrel a vstal z mtvych, aby zvazil nad zlom. Viera nm dva istotu, e Boh by nedopustil zlo, keby aj z neho napokon nevyvodil dobro cestami, ktor budeme plne pozna a vo venom ivote.

KKC412


412 Ale preo Boh nezabrnil prvmu lovekovi zhrei?(310, 395) Svt Lev Vek odpoved: Nevslovnou Kristovou milosou sme dostali vie dobr, ako sme stratili diablovou zvisou. A svt Tom Akvinsk tvrd: Ni nebrni tomu, aby po hriechu bola udsk prirodzenos povznesen k nieomu vyiemu.(272) Boh toti dopa, aby sa stalo zlo, aby z neho vyvodil nieo lepie. Preto sa v Rim 5, 20 hovor: ,Kde sa rozmnoil hriech, tam sa ete vmi rozhojnila milos. A preto aj pri poehnan vekononej sviece sa hovor: , astn vina,(1994) ktor sa stala hodn ma takho vzneenho Vykupitea!