SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBoh ako pôvodca a prameň každého dobra
Zobrazova/Nezobrazova

KKC14

        as: VOD
     oddiel: 
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: IV. truktra Katechizmu
       tma: PRV AS: VYZNANIE VIERY

14 T, o skrze vieru a krst patria Kristovi, s povinn vyznva pred umi krstn vieru. Preto Katechizmus najprv vysvetuje, v om spova Zjavenie, ktorm sa Boh obracia na loveka a dva sa mu, a viera, ktorou lovek odpoved Bohu (prv oddiel). Vyznanie viery zha dary, ktor Boh ako Pvodca kadho dobra, ako Vykupite a Posvtite dva loveku, a usporadva ich okolo troch kapitol nho krstu: je to viera v jednho Boha: Otca vemohceho, Stvoritea; v Jeia Krista, jeho Syna, nho Pna a Spasitea; a v Ducha Svtho vo svtej Cirkvi (druh oddiel).

KKC 1723

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 2. lnok NAE POVOLANIE K BLAENOSTI
     odsek: 
odstavec: III. Kresansk blaenos
       tma: 

1723 Prisben blaenos ns stavia pred rozhodujce morlne voby. Vyzva ns, aby sme si oistili srdce od zlch nklonnost(2519) a hadali Boiu lsku nadovetko. U ns, e prav astie nie je ani v bohatstve alebo blahobyte, ani v udskej slve alebo moci, ani v nijakom udskom vtvore, nech by bol akokovek oson,(227) ako je veda, technika, umenie, ani v nijakom stvoren, ale jedine v Bohu, prameni kadho dobra a kadej lsky:
Vetci sa sklaj pred bohatstvom. Vek mnostvo ud mu intinktvne vzdva poctu. astie meraj bohatstvom a bohatstvom meraj aj ctyhodnos Je to hold, ktor vyplva z presvedenia , e bohatstvom mono dosiahnu vetko. Bohatstvo je jednou z modiel naich ias a druhou je popularita Popularita, ie veobecn znmos vo verejnosti o by sa mohlo nazva ,tlaov renom , sa povauje za vek dobro samo osebe a za zklad uctievania.

KKC2052

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: UITE, O MM ROBI?

2052 Uite, o dobr mm robi, aby som mal ven ivot? Mladkovi, ktor kladie tto otzku, Jei najprv odpoved tak, e mu pripomna nevyhnutnos uzna Boha ako jedine Dobrho, ako najvyie Dobro a prame vetkho dobra. Potom mu hovor: Ak chce vojs do ivota, zachovvaj prikzania! A vypotava mu prikzania(1858) tkajce sa lsky k blnemu: Nezabije! Nescudzolo! Nepokradne! Nebude krivo svedi! Cti otca i matku! Nakoniec zha tieto prikzania pozitvnym spsobom: Milova bude svojho blneho ako seba samho! (Mt 19,16-19).