SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBožie slovo ako prameň modlitby
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2587

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: PRV KAPITOLA ZJAVENIE MODLITBY
    lnok: 1. lnok V STAROM ZKONE
     odsek: 
odstavec: 
       tma: ALMY, MODLITBA ZHROMADENIA

2587 altr (zbierka almov) je kniha, v ktorej sa Boie slovo stva modlitbou loveka. V inch knihch Starho zkona slov ohlasuj skutky [vykonan Bohom pre ud] a objasuj tajomstvo, ktor je v nich obsiahnut. V Knihe almov slov almistu, spievan Bohu, vyjadruj jeho spasiten diela. Ten ist Duch inpiruje Boie dielo i odpove loveka. Kristus oboje spoj. V om ns almy neprestvaj ui modli sa.(2641)

KKC 2653

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: DRUH KAPITOLA TRADCIA MODLITBY
    lnok: 1. lnok PRI PRAMEOCH MODLITBY
     odsek: 
odstavec: 
       tma: BOIE SLOVO

2653 Cirkev naliehavo a osobitnm spsobom vyzva(133) vetkch veriacich, aby astm tanm Svtho psma nadobudli ,vzneenos poznania Krista Jeia (Flp 3,8) tanie Svtho psma m sprevdza modlitba, aby sa nadviazal rozhovor medzi Bohom a lovekom.(1100) Lebo ,ke sa modlme prihovrame sa jemu, a ke tame Boie vroky, povame jeho.

KKC2654

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: DRUH KAPITOLA TRADCIA MODLITBY
    lnok: 1. lnok PRI PRAMEOCH MODLITBY
     odsek: 
odstavec: 
       tma: BOIE SLOVO

2654 Otcovia duchovnho ivota, parafrzujc Mt 7, 7, takto zhaj dispozcie srdca, ktor sa v modlitbe iv Bom slovom: Hadajte tanm a njdete rozjmanm; klopte modlitbou a otvor sa vm kontemplciou.

KKC2716

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: TRETIA KAPITOLA IVOT MODLITBY
    lnok: 1. lnok FORMY MODLITBY
     odsek: 
odstavec: III. Kontemplatvna modlitba
       tma: 

2716 Kontemplatvna modlitba je povanm Boieho slova. Toto povanie vbec nie je pasvne, ale je poslunosou viery,(494) bezvhradnm prijatm zo strany sluobnka a lskyplnou oddanosou dieaa. M as na Amen (shlase) Syna, ktor sa stal Sluobnkom, a na Fiat jeho pokornej sluobnice.

KKC2769

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 1. lnok SHRN CELHO EVANJELIA
     odsek: 
odstavec: III. Modlitba Cirkvi
       tma: 

2769 Pri krste a birmovan odovzdanie (traditio)(1243) Modlitby Pna znamen nov narodenie pre Bo ivot. Kee kresansk modlitba znamen hovori k Bohu samm Bom slovom, t, o sa znovuzrodili Bom slovom, ivm a venm (1Pt 1,23), uia sa vzva svojho Otca skrze jedin Slovo, ktor on vdy vypouje. A odteraz to mu robi, lebo pea pomazania Ducha Svtho je nezmazatene vtlaen do ich srdca, na ich ui, na ich pery a do celej ich synovskej bytosti. Preto je vina patristickch komentrov k modlitbe Ote n uren katechumenom a novopokrstenm. Ke sa Cirkev modl Modlitbu Pna, je to vdy ud novo narodench, ktor sa modl a dosahuje milosrdenstvo.