SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBoží život udelený ľuďom vo sviatostiach
Zobrazova/Nezobrazova

KKC694


694 Voda. Symbolika vody naznauje psobenie Ducha Svtho pri krste,(1218) pretoe sa voda po vzvan Ducha Svtho stva innm sviatostnm znakom novho narodenia: podobne ako sa n prenatlny vvin, ktor predchdzal nae prv narodenie, uskutonil vo vode, tak aj krstn voda v skutonosti znamen, e nae narodenie pre Bo ivot dostvame v Duchu Svtom. Ale ako sme v jednom Duchu pokrsten, tak sme aj napojen jednm Duchom (1Kor 12,13). Duch je teda aj osobne ivou vodou, ktor vychdza z ukriovanho Krista ako zo svojho pramea a v ns prdi do venho ivota. (2652)

KKC 1131

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: PRV ODDIEL SVIATOSTN EKONMIA
  kapitola: PRV KAPITOLA VEKONON TAJOMSTVO V OBDOB CIRKVI
    lnok: 2. lnok VEKONON TAJOMSTVO VO SVIATOSTIACH CIRKVI
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1131 Sviatosti s inn znaky milosti ustanoven Kristom a zveren Cirkvi, ktormi sa nm udeuje Bo ivot. Viditen obrady, ktormi sa sviatosti slvia, naznauj a spsobuj milosti, ktor s vlastn kadej sviatosti. Sviatosti prinaj ovocie v tch, ktor ich prijmaj s potrebnmi dispozciami.