SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBOŽIE KRÁĽOVSTVO
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1720

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 2. lnok NAE POVOLANIE K BLAENOSTI
     odsek: 
odstavec: III. Kresansk blaenos
       tma: 

1720 Nov zkon pouva viacer vrazy,(1027) aby charakterizoval blaenos, ku ktorej Boh vol loveka: prchod Boieho krovstva; videnie Boha Blahoslaven istho srdca, lebo oni uvidia Boha (Mt 5,8); vstup do radosti Pna; vstup do Boieho pokoja:
Tam budeme odpova a vidie. Budeme vidie a milova. Budeme milova a chvli. Tak to bude na konci bez konca. Ve ak in cie mme, ak nie prs do Krovstva, ktor nebude ma konca?

KKC2819

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 3. lnok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: II. Pr krovstvo tvoje
       tma: 

2819 Boie krovstvo(2046) je spravodlivos, pokoj a rados v Duchu Svtom (Rim 14,17). Posledn asy, v ktorch ijeme, s asy vyliatia Ducha Svtho. Od tej chvle sa zaal rozhodn boj medzi telom a Duchom: (2516)
Iba ist dua me poveda s dverou:(2519) ,Pr krovstvo tvoje. Lebo kto poul Pavlove slov: ,Nech teda nevldne hriech vo vaom smrtenom tele (Rim 6,12) a ukzal sa ist vo svojich inoch, mylienkach a slovch, me poveda Bohu: ,Pr krovstvo tvoje.