SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBOŽIA vôľa
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2822

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 3. lnok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: III. Bu va tvoja ako v nebi tak i na zemi
       tma: 

2822 Va nho Otca je, aby boli vetci udia spasen a poznali pravdu(851) (1Tim 2,4). On je trpezliv a nechce, aby niekto zahynul (2Pt 3,9). Kristovo prikzanie, ktor zha vetky ostatn(2196) a vyjadruje nm cel Otcovu vu, znie: Aby ste sa aj vy vzjomne milovali, ako som ja miloval vs (Jn 13,34).

KKC2823

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 3. lnok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: III. Bu va tvoja ako v nebi tak i na zemi
       tma: 

2823 Dal nm pozna tajomstvo svojej vle(59) poda svojho dobrotivho rozhodnutia, o si predsavzal: zjednoti v Kristovi ako v hlave vetko V om sme sa stali dedimi predurenmi poda rozhodnutia toho, ktor vetko kon poda rady svojej vle (Ef 1,9-11). Naliehavo prosme, aby sa plne uskutonil tento dobrotiv pln na zemi, ako sa u uskutonil v nebi.

KKC2824

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 3. lnok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: III. Bu va tvoja ako v nebi tak i na zemi
       tma: 

2824 Otcova va sa raz navdy dokonale splnila v Kristovi(475) a skrze jeho udsk vu. Jei pri svojom prchode na tento svet povedal: Ha, prichdzam, aby som plnil tvoju vu, Boe (Hebr 10,7). Iba Jei me poveda: Ja vdy robm, o sa pi jemu(612) (Jn 8,29). V modlitbe poas svojej smrtenej zkosti plne shlas s vou Otca: Nie moja, ale tvoja va nech sa stane (Lk 22,42). Preto Jei seba samho vydal za nae hriechy poda vle Boha (Gal 1,4). V tejto vli sme posvten obetou tela Krista Jeia (Hebr 10,10).

KKC2825

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 3. lnok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: III. Bu va tvoja ako v nebi tak i na zemi
       tma: 

2825 Jei, hoci bol Synom, z toho, o vytrpel, nauil sa poslunosti (Hebr 5,8). O o silnej dvod mme na to my, stvorenia a hrienici, ktor sme sa v om stali adoptovanmi synmi. Prosme nho Otca, aby zjednotil nau vu s vou svojho Syna,(615) aby sme plnili jeho vu, jeho pln spsy pre ivot sveta. Sme toho plne neschopn, ale v spojen s Jeiom a mocou jeho Svtho Ducha mu meme odovzda svoju vu a rozhodn sa vyvoli si to, o si vdy volil jeho Syn: robi, o sa pi Otcovi:
Ke sa mu [Kristovi] oddme, meme sa s nm sta jednm Duchom, a tak prija jeho vu, aby sa uskutoovala na zemi tak, ako je uskutonen v nebi.
i vid, ako [Jei Kristus] u kona pokorne, ke nm ukazuje, e naa nos nezvis len od nho silia, ale aj od Boej milosti? A podobne nm, ktor sa jednotlivo modlme, prikazuje, aby sme mali staros o cel svet. Lebo nepovedal ,Bu va tvoja vo mne alebo vo vs, ale na celej zemi, aby bol vytrhnut blud a bola zasiata pravda, aby bola odstrnen kad zloba, navrtila sa nos a aby sa v jej pestovan u v niom nelili nebo a zem.

KKC2826

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 3. lnok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: III. Bu va tvoja ako v nebi tak i na zemi
       tma: 

2826 Prostrednctvom modlitby meme rozozna, o je Boia va (Rim 12,2), a dosiahnu vytrvalos pri jej plnen. Jei ns u, e do nebeskho krovstva sa nevchdza slovami, ale plnenm vle jeho Otca, ktor je na nebesiach (Mt 7,21).

KKC2827

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 3. lnok SEDEM PROSIEB
     odsek: 
odstavec: III. Bu va tvoja ako v nebi tak i na zemi
       tma: 

2827 Boh vypouje toho, kto pln jeho vu(2611) (Jn 9,31). Tak moc m modlitba Cirkvi v mene jej Pna najm v Eucharistii; t je orodujcim spoloenstvom spolu s presvtou Boou Matkou a so vetkmi svtmi, ktor boli mil Pnovi, lebo nechceli in, iba jeho vu:
Neprotiv sa pravde, ke slov ,Bu va tvoja, ako v nebi tak i na zemi chpeme [takto]: ako v naom Pnovi Jeiovi Kristovi, tak i v Cirkvi; [toti] ako v muovi, ktor splnil Otcovu vu, tak i v ene, ktor mu bola zasnben. (796)