SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBLAHOSLAVENSTVÁ (EVANJELIOVÉ)
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1716

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 2. lnok NAE POVOLANIE K BLAENOSTI
     odsek: 
odstavec: I. Blahoslavenstv
       tma: 

1716 Blahoslavenstv s stredobodom Jeiovho uenia.(2546) Ich vyhlsenie preber prisbenia dan vyvolenmu nrodu od ias Abrahma. Privdza ich k dokonalosti tm, e ich u nezameriava iba na vlastnenie uritej krajiny, ale na nebesk krovstvo:
Blahoslaven chudobn v duchu, lebo ich je nebesk krovstvo.
Blahoslaven placi, lebo oni bud poteen.
Blahoslaven tich, lebo oni bud dedimi zeme.
Blahoslaven lan a smdn po spravodlivosti, lebo oni bud nasten.
Blahoslaven milosrdn, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslaven istho srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslaven t, o ria pokoj, lebo ich bud vola Bomi synmi.
Blahoslaven prenasledovan pre spravodlivos lebo ich je nebesk krovstvo.
Blahoslaven ste, ke vs bud pre ma potupova a prenasledova a vetko zl na vs nepravdivo hovori; radujte sa a jasajte, lebo mte hojn odmenu v nebi (Mt 5,3-12).