SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovČlovek je pozvaný konať dobro
Zobrazova/Nezobrazova

KKC307


307 Boh uom dva aj schopnos slobodne ma as(106) na jeho prozretenosti, ke im zveruje zodpovedn lohu(373) podmani si zem a ovlda ju. Boh takto uschopuje ud,(1954) aby boli rozumnmi a slobodnmi prinami, aby dopali dielo stvorenia(2427) a zdokonaovali jeho slad pre svoje dobro a pre dobro blnych. udia asto nevedome spolupracuj s Boou vou, no mu sa aj vedome zapoji do Boieho plnu svojimi skutkami, svojimi modlitbami, ale aj svojm utrpenm. (2738) Tak sa naplno stvaj spolupracovnkmi Boha a jeho krovstva. (618, 1505)

KKC409


409 Tto tragick situcia sveta, ktor je cel v moci Zlho (1Jn 5,19), rob zo ivota loveka boj:(2516)
Celmi udskmi dejinami sa tiahne tvrd boj proti mocnostiam temnosti, ktor sa zaal hne na poiatku sveta a potrv, ako hovor Pn, a do poslednho da. lovek, zatiahnut do tohto boja, mus ustavine zpasi, aby sa primkol k dobru, a iba za cenu vekho silia je schopn s pomocou Boej milosti dosiahnu svoju vntorn jednotu.

KKC1706

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 1. lnok LOVEK, BO OBRAZ
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1706 Svojm rozumom lovek spoznva Bo hlas, ktor ho pobda kona dobr a chrni sa zlho. Kad lovek je povinn riadi sa tmto zkonom, ktor sa ozva vo svedom a spa sa v lske k Bohu(1776) a blnemu. Mravn ivot sved o dstojnosti udskej osoby.

KKC1713

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 1. lnok LOVEK, BO OBRAZ
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1713 lovek je povinn riadi sa mravnm zkonom, ktor ho pobda kona dobr a chrni sa zlho. Tento zkon sa ozva v jeho svedom.

KKC2002

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 2. lnok MILOS A OSPRAVODLIVENIE
     odsek: 
odstavec: II. Milos
       tma: 

2002 Slobodn iniciatva Boha(1742) vyaduje slobodn odpove loveka, lebo Boh stvoril loveka na svoj obraz a dal mu spolu so slobodou schopnos ho pozna a milova. Dua me vstpi do spoloenstva lsky len slobodne. Boh sa dotka srdca loveka bezprostredne a hbe nm priamo. Vloil do loveka tbu po pravde a dobre a me ju plne uspokoji len on sm. Prisbenia venho ivota odpovedaj na tto tbu nad kad oakvanie.
Tm, e si si odpoinul na siedmy de po svojich vemi dobrch dielach, hoci si ich stvoril bez innosti, hlas tvojho Psma predpoved, e aj my po naich dielach, ktor s vemi dobr preto, e si nm ich ty daroval, v sobotu venho ivota si odpoinieme v tebe. (2550)

KKC2541

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 10. lnok DESIATE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: II. Tby Ducha
       tma: 

2541 Ekonmia zkona a milosti odvracia udsk srdce od chamtivosti a zvisti; uvdza ho do tby po najvyom Dobre;(1718, 2764) poa ho o tbach Ducha Svtho, ktor nasycuje srdce loveka.
Boh prisben vdy varoval loveka pred zvodmi(397) toho, o sa od poiatku zd najedenie chutn, na pohad krsne a na poznanie vbiv (Gn 3,6).