SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovÚčinnosť Božieho slova
Zobrazova/Nezobrazova

KKC131

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: V. Svt psmo v ivote Cirkvi
       tma: 

131 V Boom slove je tak sila a innos, e ono je pre Cirkev oporou a ivotnou silou a pre deti Cirkvi posilou vo viere, pokrmom due, istm a nevysychajcim prameom duchovnho ivota. Veriacim v Krista m by nairoko otvoren prstup k Svtmu psmu.

KKC162

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ODPOVE LOVEKA BOHU
    lnok: 1. lnok VERM
     odsek: 
odstavec: III. Vlastnosti viery
       tma: VYTRVALOS VO VIERE

162 Viera je nezaslen dar, ktor Boh dva loveku. Tento neoceniten dar meme strati.(2089) Svt Pavol upozoruje Timoteja: Toto prikzanie ti zverujem, aby si bojoval dobr boj, aby si mal vieru a dobr svedomie, ktor niektor odvrhli a stroskotali vo viere (1Tim 1,18-19). Aby sme ili, rstli a vytrvali vo viere a do konca, musme ju ivi Bom slovom a musme prosi Pna, aby nm ju zveaoval; (1037, 2016) viera m by inn skrze lsku (Gal 5,6), udriavan ndejou a zakorenen vo viere Cirkvi.(2573, 2849)

KKC338


338 Nejestvuje ni, o by nevailo za svoje jestvovanie Bohu Stvoriteovi. Svet sa zaal, ke ho Boie slovo vytvorilo z nioho.(297) Vetky jestvujce bytosti, cel prroda a cel udsk dejiny maj korene v tejto prvotnej udalosti: je to genza vzniku sveta a zaiatku asu.

KKC1177


1177 Hymnusy a litniov prosby liturgie(2586) hodn zaleuj modlitbu almov do cirkevnho roka tm, e vyjadruj symboliku hodiny da a liturgickho obdobia alebo sviatku, ktor sa slvi. Okrem toho tanie Boieho slova pri kadej posvtnej hodine (s responzriami alebo troprmi, ktor po om nasleduj) a pri uritch posvtnch hodinch tania z Otcov a uiteov duchovnho ivota hlbie odhauj zmysel slvenho tajomstva, pomhaj chpa almy a pripravuj na tich modlitbu. Lectio divina, pri ktorej sa Boie slovo ta a medituje, aby sa stalo modlitbou, je takto zakorenen aj v liturgickom slven.

KKC1454

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: VII. kony kajcnika
       tma: TOS

1454 Na prijatie tejto sviatosti sa treba pripravi spytovanm svedomia vo svetle Boieho slova. Najvhodnejie texty na tento cie treba hada v Desatore a v morlnej katechze evanjeli a listov apotolov v rei na vrchu a v ponaueniach apotolov.

KKC1785

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 6. lnok MORLNE SVEDOMIE
     odsek: 
odstavec: II. Formovanie svedomia
       tma: 

1785 Pri formovan svedomia je Boie slovo svetlom na naej ceste. Mme si ho osvojova vierou a modlitbou a uvdza ho do ivota. Takisto si mme spytova svedomie, majc na zreteli Pnov kr. Pomhaj nm pritom dary Ducha Svtho, ako aj svedectv a rady(890) inch a vedie ns uenie predkladan autoritou Cirkvi.