SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovÚčasť na slávení Eucharistie
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2042

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 3. lnok CIRKEV, MATKA A UITEKA
     odsek: 
odstavec: II. Cirkevn prikzania
       tma: 

2042 Prv a druh prikzanie(1389) (Svti prikzan sviatky a V nedeu a v prikzan sviatok zastni sa na celej svtej omi) vyaduje od veriacich, aby svtili de, v ktorom sa pripomna Pnovo zmtvychvstanie,(2180) ako aj hlavn liturgick sviatky, ktormi sa uctievaj tajomstv Pna, preblahoslavenej Panny Mrie a svtch, a to predovetkm asou na slven Eucharistie,(2177) na ktorom sa zhromauje kresansk spoloenstvo, a aby sa zdriavali tch prc, ktor by mohli prikzanmu svteniu tchto dn preka.
Tretie prikzanie(1387) (Kona skutky kajcnosti kad piatok a na Popolcov stredu) zabezpeuje obdobia askzy a poknia,(1438) ktor ns pripravuj na liturgick sviatky, a prispieva k tomu, e zskavame nadvldu nad svojimi pudmi a slobodu srdca.

KKC2181


2181 Neden Eucharistia je zkladom celho kresanskho konania a potvrdzuje ho. Preto veriaci s povinn zastni sa na slven Eucharistie v prikzanch doch, ak len nie s ospravedlnen z vneho dvodu (ako je naprklad choroba, starostlivos o dojat) alebo dipenzovan vlastnm farrom. T, o si vedome a dobrovone neplnia tto povinnos, dopaj sa akho hriechu.

KKC2182


2182 as na spolonom slven nedenej Eucharistie(815) je svedectvom prslunosti ku Kristovi a jeho Cirkvi a vernosti voi nim. Veriaci tak dosviedaj svoje spoloenstvo vo viere a lske. Spolone vydvaj svedectvo o Boej svtosti a o svojej ndeji na spsu. Vzjomne sa posiluj pod vedenm Ducha Svtho.